SKLEPU INTERNETOWEGO LART.COM.PL

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy lart.com.pl, działającym pod adresem www.lart.com.pl, jest Bartosz Zalega, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki i prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. LART Bartosz Zalega, ul.Żucza 14, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 726-173-42-36, kontakt ze sklepem: kontakt@lart.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej sklepu

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Bartosz Zalega prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą nazwą F.H.U. LART Bartosz Zalega, ul.Żucza 14, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 726-173-42-36 (zwany dalej „Sprzedawcą”) prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet i posiada wszelkie uprawnienia do swobodnego posługiwania się oferowanym towarem w celach sprzedaży.

2. Przedmiotem sprzedaży są artykuły wyposażenia domowego.

PRZYJMOWANIE I PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3. Przyjmowanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.lart.com.pl, 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

4. Procedura składania zamówień:
a) Przystępując do złożenia zamówienia Kupujący dokonuje wyboru towaru poprzez kliknięcie znaku „DODAJ DO KOSZYKA”, umieszczonego pod zdjęciem i ceną towaru albo na stronie towaru.
b) Celem złożenia zamówienia Kupujący winien wejść na podstronę „KOSZYK”, gdzie uwidocznione są wszystkie wybrane przez Kupującego towary wraz z ceną oraz formularz wyboru formy dostawy.
c) Po wyborze przez Kupującego formy dostawy poprzez jej zaznaczenie na formularzu, Kupujący winien kliknąć znak „PRZEJDŹ DO KASY”.
d) Kupujący, składając zamówienie, obowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej www.lart.com.pl (dział zamówienia), zawierającego następujące informacje:
– dane Kupującego: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres e-mail, numer telefonu, kraj, adres zamieszkania (siedziby),
– czy Kupujący chce założyć konto na stronie internetowej sklepu
– adres na jaki ma być wysłany zamówiony towar (jeżeli jest inny niż adres Kupującego),
– uwagi do zamówienia, w tym czy Kupujący żąda wystawienia faktury VAT na dane firmowe na zakupiony towar (wraz z danymi do rachunku, tj. pełną nazwą, siedzibą, numerem NIP),
– forma dostawy,
– forma płatności.
e) Kupujący potwierdza zakończenie wprowadzania danych do formularza i ich zgodność ze stanem faktycznym oraz zakończenie składania zamówienia poprzez kliknięcie znaku „KUPUJĘ I PŁACĘ” umieszczonego na końcu formularza, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA, ANULOWANIE I ZMIANA ZAMÓWIENIA

5. Kupujący otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia i jego przyjęcia do realizacji. Kupujący posiada prawo anulowania zamówienia i dokonywania zmian w złożonym zamówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną do momentu nadania przesyłki do doręczenia lub wykonania personalizowanego produktu przez Sprzedającego.

FORMY PŁATNOŚCI I TOWARY PERSONALIZOWANE

6. Kupujący może dokonać płatności w wybrany przez siebie sposób spośród następujących form płatności, zależną od charakteru produktu (personalizowany lub niepersonalizowany):
– przy odbiorze zamówienia (za pobraniem) – zapłata gotówką kurierowi dostarczającemu zamówiony towar lub w dostępnej formie w kasie punktu odbioru,
– przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą płatności Przelewy24 lub przelewem zwykłym na rachunek bankowy sprzedającego.

Za produkt personalizowany uważa się każdy produkt powstały po odcięciu z beli materiału, zarówno następnie obszyty jak i nie obszyty. Produktami niepersonalizowanymi są artykuły z zakładki: firany gotowe oraz całe belki.

FORMY DOSTAWY

7. Zamówiony towar dostarczony jest za pośrednictwem przesyłki pocztowej, dostawy do paczkomatu lub firmy kurierskiej – całkowity koszt dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia (oknie wyboru dostawy), obciąża Kupującego i zostaje doliczony do ceny zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8. Zamówiony towar zostaje wysłany do Kupującego w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym jest on informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może być dłuższy niż 3 dni robocze, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący posiada prawo rezygnacji z zamówienia, o czym powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili wskazania nowego terminu realizacji przez Sprzedawcę, poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku produktów personalizowanych i szytych na zamówienie termin realizacji zamówienia to 7 – 14 dni.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie – w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy tylko część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna, Kupujący jest informowany o tym fakcie w sposób wskazany powyżej i decyduje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia) – w braku decyzji w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia Kupującego o zaistniałej sytuacji, zamówienie zostanie zrealizowane częściowo.

ODBIÓR ZAMÓWIENIA – OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

10. Kupujący przed odebraniem zamówienia powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo ubytkowi lub uszkodzeniu w czasie dostawy. W takim przypadku Kupujący winien odmówić odbioru przesyłki i w obecności kuriera/obsługi punktu odbioru sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o przedmiotowym fakcie Sprzedawcę.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia zawierającego nieprawidłowe lub niekompletne dane adresowe lub pochodzącego od Kupującego, który wcześniej nie odebrał towaru wysłanego za pobraniem, jak również nieopłaconego w terminie 14 dni od daty złożonego zamówienia przy wyborze formy płatności przelewem bankowym.

DOWÓD ZAKUPU

12. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na kwotę obejmującą cenę zamówionego towaru, powiększoną o koszty dostawy. Paragon lub faktura stanowi dowód zakupu.

WYMIANA TOWARU

13. Kupujący posiada prawo żądania jednokrotnej wymiany zamówionego towaru na inny w tej samej cenie w terminie 3 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Towar podlegający wymianie musi być w stanie niezmienionym, w szczególności musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić cech użytkowania. Wymiany Kupujący może dokonać w dowolnym sklepie Sprzedawcy lub odsyłając zamówiony towar wraz z uzupełnionym formularzem wymiany (wzór formularza znajduje się na stronie internetowej w sklepie). Koszty dostaw ponosi w całości Kupujący, przy czym płatność za koszty dostawy towaru do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje za pobraniem. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi ani odstąpieniu od umowy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

14. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonych od dnia wydania (odebrania) towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej sklepu. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy przed jego upływem. Odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych.

15. W razie skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy:
– Kupujący jest obowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy, zwrotu Sprzedawcy zakupionej rzeczy w stanie niezmienionym, na swój koszt; Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
– Sprzedawca jest obowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrotu Kupującemu kwoty uiszczonej tytułem ceny sprzedaży rzeczy, zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zażądał innego sposobu zwrotu poprzez jego wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy; Sprzedawca posiada prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.

REKLAMACJE (RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ)

16. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, w razie stwierdzenia, że zamówiony towar ma wadę, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (jeżeli wada jest istotna), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie –nie dotyczy to sytuacji, w których rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

17. Kupujący, w sytuacji, o której mowa w ust. 16 Regulaminu, powinien zawiadomić Sprzedawcę o przedmiotowym fakcie przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady lub dwóch lat od dnia wydania rzeczy, pod rygorem utraty uprawnień jakie by mu przysługiwały z tego tytułu, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Wraz z zawiadomieniem Kupujący winien odesłać reklamowany towar do Sprzedawcy wraz z informacją na piśmie obejmującą rodzaj stwierdzonej wady oraz oczekiwany sposób jej usunięcia. Wzór reklamacji znajduje się na stronie internetowej sklepu. Przesyłki wysłane za pobraniem na adres siedziby Sprzedawcy nie będą odbierane. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty wysyłki w razie uwzględnienia reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Kupującego wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny określającego kwotę, o którą cena ma być obniżona, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

18. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy, w tym aktualna oferta sprzedaży, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 k.c.).

20. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedawcę. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

21. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.